Degezondepatient.nl

Privacyreglement ‘degezondepatient.nl’

 • A. Privacyreglement van degezondepatient.nl
 • B. Overeenkomst inzake door degezondepatient.nl geleverde diensten (onder de noemer ‘second opinion’ en ‘medische expertise ten behoeve van het verhalen van schade door medische fouten of door andere letselschade bronnen’)

 

 • A. Privacyreglement van degezondepatient.nl
 1. Doel van het privacyreglement

Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

 1. Begripsbepalingen

Persoonsgegeven

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen gegevens en uw identiteit als persoon.

Verwerking van Persoonsgegevens

De verwerking, opslag, of iedere andere handeling met persoonsgegevens.

Bestand

Gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit bestand van gegevens gecentraliseerd is of verspreid, dat volgens criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen

Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander behorend tot de organisatie van degezondepatient.nl, die alleen of tezamen verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van verwerking van Persoonsgegevens

Bewerker

Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke van degezondepatient.nl persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; dit is ieder bedrijf dat voor en in opdracht van degezondepatient.nl persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat de internetsite beheert.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen over wie gegevens verstrekt worden aan degezondepatient.nl ongeacht het doel van deze gegevens verstrekking en ongeacht de verstrekker van de persoonsgegevens

Derde

Iedere ander niet zijnde de betrokkene of één van de bovengenoemde personen die gemachtigd is om persoonsgegevens te verstrekken en verwerken.

 1. Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle bestanden van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gehouden door degezondepatient.nl

Website: www.degezondepatient.nl

E-mail: info@degezondepatient.nl

 1. Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens

Degezondepatient.nl verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet.

Degezondepatient.nl verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.

U als betrokkene verleent ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoniet dan zal degezondepatient.nl geen persoonsgegevens van u verwerken. Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die omschreven zijn in dit reglement. Uw toestemming blijkt uit het aankruisen van een vakje waarbij u verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken middels een e-mailbericht. Degezondepatient.nl zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens.

Degezondepatient.nl onderscheidt persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. Medische gegevens zijn persoonsgegevens over de gezondheid.

Algemene gegevens worden verwerkt met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de bezoeker in een afgeschermd deel van de site kan komen of op de site te kunnen deelnemen aan fora dan wel eigen ervaringen te plaatsen. Daarnaast heeft het verwerken van de algemene persoonsgegevens tot doel financiële vergoeding van de diensten mogelijk te maken.

Medische persoonsgegevens worden bij diensten, zoals ‘second opinion’ en ‘expertiserapportage ten behoeve van schadeverhaal’ door de individuele bezoeker verstrekt aan de arts met het oog op een goede beantwoording van de vraag van betrokkene. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de arts.

De algemene en medische Persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten. Het betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek:

Geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is, kunnen worden gebruikt om het bezoek van de site te analyseren met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen.

Algemene en medische geanonimiseerde persoonsgegevens van groepen mensen kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde diensten. Verder kunnen resultaten van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting, publicaties en nascholing.

Het verzamelen van algemene en medische persoonsgegevens maakt het mogelijk gerichte informatie te verstrekken aan de individuele bezoeker die heeft aangegeven dergelijke informatie te willen ontvangen. Het betreft aanvullende informatie die betrekking heeft op de klacht en het ziektebeeld van de betreffende bezoeker.

 1. De wijze van verwerking van Persoonsgegevens

De gegevens die Degezondepatient.nl verwerkt zijn niet bovenmatig en ter zake dienend voor het doel van de gegevensverwerking.

Degezondepatient.nl is als verantwoordelijke in de zin van de Wet verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens. Het handelen van Degezondepatient.nl met betrekking tot persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement. Degezondepatient.nl is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur waarmee de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, ter beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname.

 1. Informatieverstrekking aan Betrokkene

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u ten allen tijde opvragen bij Degezondepatient.nl.

 1. Kennisgeving

Het privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de site worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen.

 1. Vernietiging van Persoonsgegevens

De bezoeker heeft als betrokkene het recht zijn persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mailbericht kenbaar maken. Degezondepatient.nl draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet.

 1. Klachten

Indien een bezoeker als betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij/zij zich te wenden tot Degezondepatient.nl als verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft betrokkene de volgende mogelijkheden:

Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Degezondepatient.nl opdragen de overtreding ongedaan te maken.

Bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Degezondepatient.nl ongedaan te maken.

 1. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van persoonsgegevens door Degezondepatient.nl.

 1. Wijziging van het Reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. Deze wijzigingen worden een maand nadat ze bekend zijn gemaakt op de website van Degezondepatient.nl van kracht.

 1. Inwerkingtreding, inzage en kopieën

Dit reglement is met ingang van 1 januari 2008 in werking getreden en op de website Degezondepatient.nl in te zien. Via de website kan ook een print verkregen worden.

 

 • B. Overeenkomst inzake door degezondepatient.nl geleverde diensten onder de noemer ‘second opinion’ en ‘medische expertise ten behoeve van het verhalen van schade door medische fouten of door andere letselschade bronnen’

1.Het privacy reglement

Het privacy reglement beschreven onder A maakt deel uit van deze overeenkomst.

2.Geen medische behandeling in de zin van de wet

Diensten door artsen op verzoek van Degezondepatient.nl uitgevoerd in het kader van ‘second opinion’ of ‘medische expertise ten behoeve van het verhalen van schade door medische fouten of door andere letselschade bronnen’, zijn geen medische behandeling in de zin van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Dit wil zeggen dat de arts geen diagnose stelt en geen behandeladviezen verstrekt. De arts zal vragen beantwoorden en informeren over de mogelijkheden inzake diagnose en behandeling. De gevolgde weg in het reguliere dan wel niet reguliere behandelcircuit blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de afnemer van deze diensten.

3.Beroepsgeheim

De arts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Door u verstrekte medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim. Uitsluitend de persoon waarop de gegevens betrekking hebben heeft recht op volledige inzage.

4.Reguliere geneeskunde

Artsen van Degezondepatient.nl beantwoorden vragen naar de stand van de reguliere medische wetenschap. Ook eventuele vragen over de (on)logica van bepaalde zogenaamde alternatieve geneeskunde worden beantwoord vanuit de referentiekaders van de reguliere geneeskunde.

5.Collegiale consultatie

De artsen van Degezondepatient.nl zijn gerechtigd uw medische gegevens geanonimiseerd voor te leggen aan collega artsen om de best mogelijke antwoorden op uw vragen te vinden, dan wel de best mogelijke beoordeling van mogelijke schade door medische fouten mogelijk te maken.

6.Instemming

Door het vragen van een second opinion of hulp bij het verhalen van letselschade gaat de vrager accoord met deze overeenkomst en met het privacy-reglement van Degezondepatient.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial